Patricia Crowther: A Beavatás (részletek)

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a fordító és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Ahhoz, hogy valakibõl "witch" legyen, meg kell lennie benne a természetes vonzódásnak az Õsi Istenek imádata iránt. Olyan érzés ez, mely a szívbõl kap szárnyra, és biztos kézzel vezérel célod felé, éppúgy, mint ahogyan az az elsõ boszorkányokkal történt meg évezredekkel ezelõtt.

Ilyen megközelítés szükségeltetik. Bármely más hozzáállás, mint a közönséges kíváncsiság, a mások feletti hatalomra való vágy, vagy az önös érdekekbõl történõ, elõnyszerzésre irányuló mágiahasználat csakis bukással és kiábrándulással végzõdik.

Az Õsi Istenek a Természet isteni erõi mögött álló archetipikus képek. Õk az emberiség legrégebbi istenségei. Képeiket Európa-szerte festették meg barlangok sötét mélyén, mutatván, milyen nagy befolyásuk volt már az Idõk Hajnalán is. ...

Õk voltak a Nagy Anyaistennõ és az Agancsos Isten, szimbolizálva az élet két alapvetõ ikerhatalmát: férfit és nõt, fényt és sötétséget, pozitívat és negatívat, Napot és Holdat, és így tovább. Ezek de facto egymást kiegészítõ erõk a természetben és egymástól nem szétválaszthatóak. És mivel az Istenek a minden megtestesülés mögött rejlõ isteni hatalom valódi képviselõi, túlélték az ezredéveket, és örökkön léteznek tovább.

Sok más vallástól eltérõen, ahol az istennel való kapcsolat imákon vagy meditáción keresztül teremthetõ meg, a Mesterség tanítása szerint a lélek fejlõdése A Kerék Nyolc Ösvényén keresztül valósul meg. Ezen ösvények a Nyugati Misztériumhagyományok részei. A Nyugat és a Kelet élesen elhatárolódik egymástól. A keleti vallások azt tanítják, hogy önmagunkon belül kell keresni a megvilágosodást, s bár a Nyugat is használja ezen meditációs technikát, ez csak egy a Nyolc Ösvény közül. A nyugati elme kifelé tekint, és mások segítésén keresztül nyeri el a spirituális kegyelmet. ...

A Felébredés egyfajta sürgetéssel kezdõdik, mely a lélek mélységeibõl emelkedik fel. Az unalomból vagy a kétségbeesésbõl, mellyel minden emberi lény szembesül inkarnációja egy pontja során, a lélek jeladó fáklyája válik. ...

Sok életet kell végigélnünk, mire ráébredünk, hogy igazi énünknek magához kell ragadnia a kezdeményezést, és meg kell kezdenie harcát ki az Inkarnációk Körforgásából, mely a Felsõbb Én irányítása nélkül a végtelenségig folytatódhat. Miután e ráébredés megszületett bennünk, és kezdetét vette a küldetés, a lélek úton van az emberbõl istenné váláshoz. A Mesterség tekintetében bölcs dolog hiteles coventõl beavatást kérni. Ez nem olyan könnyû, mint ahogyan hangzik, mivel a hiteles hívek nem akarnak megtéríteni senkit, s épp ezért nem hirdetik magukat. Hiszik, hogy ha egy személy õszinte és eléggé eltökélt abban a vágyában, hogy a Mesterséghez csatlakozzon, akkor elõbb vagy utóbb kapcsolatot tudnak teremteni velük. ...

Vannak bizonyos körülmények, melyeknek be kell teljesülniük, mint többek között a tagok személyiségével való hasonlóság, széles olvasottság a téma terén, hajlandóság a várakozási idõszak kitöltésére, mely többnyire egy év és egy nap. Ezek a körülmények mindenképp hitelesek; senki sem várhatja el, hogy gyorsan befogadják, de tudnia kell, hogy a witch-ek, akikkel találkozik, hasonló feltételekkel szembesültek korábban.

A witch-ek módszerei óvatosak, különösen ismeretlen emberekkel szemben. Végülis, ki fogadna házába egy idegent, hát még vezetné be azt a Misztériumok Templomába?

Ugyanilyen gondossággal kell eljárni, hogy olyan covent válassz, kiknek életstílusa, kultúrája és karaktere hasonló a sajátodhoz. De ha már egyszer létrejött a kapcsolat, van remény arra, hogy olyan csoportra lelj, ahol a feltételek mindkét oldalról teljesülnek.

Bár néhány coven köpenyeket visel, a Körben való munka hagyományos módja a sky-clad, avagy égbeöltözöttség. Mikor a Mesterségbe belépsz, úgy teszed azt, mint amikor megszülettél, ruhák és mindenféle kötelékek nélkül. Az elsõ beavatás lényegében az új életbe való bevezetés. Az "Istennõ Gyermekévé" válsz, megismered a Mesterség eszközeit, megtanulod a mágikus munka módszereit, és esküt teszel arra, hogy megtartod a Mûvészet titkait. Ennek a neve az Elsõ Fokozat.

A Második Fokozat a megfelelõ beavatás. Magába foglalja a szimbolikus halál és újjászületés koncepcióját, mikor új tudással felvértezve születsz újjá, s új mágikus személyiséggel. Általad választott új nevet adnak neked, mely szimbolizálja az átalakulást, s melyen ismerni fognak téged a Körön belül.

Ennek a misztériumjátéknak a drámája erõsen beültetõdik a tudattalan elmébe, és a fizikai síkon eljátszott misztérium megpecsételi a jövõt.

Mégsem feltételezhetõ, hogy az avatás és a tanítás által automatikusan "újjászületsz". Megmutatják az utat és felvérteznek tudással, de az utazás mindig magányos és igazi akaratod a töréspontig próba alá lesz vetve.

Bizonyos értelemben beavatást nyerni annyi, mint kihívni a Sorsot. Talpon kell maradni sodrása ellenében. ...

A Mesterségben a lélek megérti a létezés mélyebb szintjeit. Ez gyakorlatot igényel, ezért vannak a Mesterségnek fokozatai. A legmagasabb fokozat a misztériumok beteljesítése, ahol a rítus hódol "Az Ezüst Kerék Titka" elõtt.

Az avatásban bizonyos "titkos szavak" is szerepet játszanak, melyek önmagukban keveset jelentenek, de rejtett értelmük nagyon is fontos és finoman elõre "noszogatják" az avatottat az úton.

A Mesterség szimbóluma a pentagram avagy ötágú csillag. Igen õsi eredetû és számos ezoterikus közösség használja; tökéletes geometriai alakzat, mely számos értelemmel bír. Elsõdlegesen, a négy csúcs jelenti a Négy Elemet (Föld, Víz, Tûz és Levegõ), valamint a Szellemet (az Elme uralmát az Anyag felett); egyúttal az öt fõ bolygót, melyek Szaturnusz, Jupiter, Mars, Vénusz és Merkúr. A pentagram feletti, felfelé forduló háromszög különleges jelentõséggel bír a Mesterség számára. Szimbolizálja a Napot és a Holdat (férfit és nõt), az élet ikererõit, legfelsõ pontja pedig az Isteniség, melybõl minden más származik.

Ez az avatott célja: hogy teljesen önálló létezõvé váljon, ki ura az elemeknek a Természetben és önmagán belül, és a Mikrokozmosz Csillagává válik, mely megérinti a Makrokozmoszt.

Most már érthetõvé válik, hogy a fizikai jármû a lélek háza, és a valódi beavatás ennek egyedi struktúráján keresztül zajlik. A lélek belép a testbe, hogy alávesse magát a földi élet tapasztalatainak, s mikor a Misztériumok Kapui kitárulnak, a lélek felébred, s a tudatot elárasztják a múlt emlékei és a valós jövõ tudása. ...

A rituálé szándéka az élvezet és eksztázis állapotába jutás. A tudatosság középpontjának felemelése a cél. Ez az eksztázis nem ugyanaz, mint amit a szexuális beteljesülés hoz. Ez a lélek élménye, és nem igazán írható le szavakkal. Sokféle út létezik, mellyel ez az állapot elérhetõ, úgy mint a zene vagy a tánc használata, hívások és kántálások.

Szükséges, hogy ápoljuk, sõt még inkább, felébresszük magunkban a fiatalság szellemét, hogy gyermekivé - nem gyerekessé - váljunk, így közelítvén meg ezeket a módszereket, mivel nélkülük bármiféle elõrehaladás (kivéve az intellektuális megközelítést), jószerével lehetetlen.

Fordította: Osara LaMort