Saddie: Mithrasz nyomában

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

I. rész - Egy kis Mithrológia

Mithrasz a Zeitgeist címû filmnek köszönhetõen nyert némi ismertséget, de nagyon kevesen tudnak róla bármi konkrétat. December 25 környékén született, Jézus prototípusa volt, az egész kereszténység a Mithrasz-kultuszra épült rá - ezek azon dolgok, melyek gyakorta hangzanak el. Az igazság azonban messze nem ilyen egyszerû.

Mithrasz, mint istenség az indo-iráni nyelvterületen kezdte mûködését. Neve megegyezést, egyezséget, szövetséget jelentett annak eredeti formájában, mint mitra, az aveszta nyelvbe ez mint mithra került át, s szerzõdést jelent. Egy alternatív értelmezés szerint a név a mei, megkötni szóval hozza kapcsolatba, mely a -tra, "valamit okozni, valamire késztetni" véggel egészül ki (egyébként ugyanez a -tra van a mantra végén is, az annyit tesz: "az, ami gondolkodára késztet"), így a meitra, mitra szó szerint annyit tesz: az, ami kötõdést okoz", s ez igaz minden szerzõdésre, egyezségre, sõt barátságra.

Mithrasz két vallásban is megjelenik római inkarnációja elõtt: mint Mitra a védikus vallkásban és mint Mithra a zortosztrianizmusban.

Mitra a Rigvédában jelenik meg, jelentõs istenség. Varuna egyik fõ társa, ki a természetes törvények és rend fenntartója. Mindketten Aditják, azaz égistenségek, konkrétan napistenségekként jelennek meg, gyakran ikrekként ábrázolják õket. A barátság, a találkozók õrei õk, az eskük betartatói. Gyakran egy személyként, mint Varuna-Mitra hivatkoznak rájuk, mások Varunát az égi ritmus szabályozójaként látják, s reggel Mitra húzza le a fényes égboltról a Varuna által rátett takarót. A Rigvéda harmadik könyvében az 59. Himnusz hozzá szól:

1. "Mitra, ha szól, az embert tettre fûti: Mitra táplálja mind a földet s az eget. Mitra le nem húnyó szemmel õrköd az emberen. Mitrának áldozatként szent olajt hozzatok.
2. Elsõ az elsõk közt, ki étket hoz néked, ó Mitra, ki küzd, hogy szent törvényed fenntartsa, Aditya. Kit segítsz, soha nem gyõzetik le, közelrõl, távolról szenvedés nem érheti.
3. Szent étkekben örvendezve s betegségtõl óvva, térdünk a földnek széles hátára hajtva, az Aditya törvényét szorosan követve maradunk mindíg Mitra kegyelmes kedvében.
4. Magasságos és dicsõ, Mitra ragyogó uradalmába született, Király, Megszabadító. Élvezzük a Szent kegyelmét, jóindulatú szeretõ kedvességében megnyugszunk.
5. A hatalmas Aditya, kit szolgálattal imádunk, ki az embereket megindítja, nagylelkû az énekeshez. Mitrának, ki a legfõbb dícséretre méltó, tûzben áldozzátok fel azt, amit szeret.
6. Mitra, Isten, az emberi faj támogatója nagylelkûsége ad ragyogást a legfényesebb hírnévnek.
7. Mitra, kinek dicsõsége távolra terjed, kinek nagyobb a mennyeknél hatalma, túlszárnyalja a fõldet ismertségben. 8. Mind az Öt Faj Mitra erõs segedelmében keres menedéket, mert õ tartja fenn mind az Isteneket.
9. Mitra az Isteneknek, az élõ embernek, annak, ki a szent füvet hinti, szent Törvényt betöltõ étket ad."

Fontos kiemelni, hogy ezen himnusz hatodik sorából kiderül, hogy Mitra déva, azaz isten (az eredetiben: Mitrasya, devasya). A hindu vallásokat követõk napfelkeltekor a Gayatri mantra után az upastaana imát mondják, mely Mitrához szól, s valahogy így fordítható:

"Ó Isten! Keresésed által hátrahagyjuk az örök fizikai világot, hogy egy még nagyobb létezõn elmélkedjünk, a lelkünkön. Elérjük a legbékésebb, szikrázó fényt, mindennek megvilágosítója, még a nap fényes dicsõségéé is, ki mindenek közül leghatalmasabb. A világban minden jel, hogy az Isten forrásához vezessen, a mindennek tudójához, a minden pusztító és fenntartó hatalom birtokosához. Bizonyos, hogy ez a helyes út ezen univerzum megértéséhez."

II. rész - Egy kis Mithrológia, Mithra az Avesztában

Mithra az eskü és a szerzõdés zoroasztriánus yazatája (yazata: szó szerint "tiszteletre / imádatra méltó", isten). A zorosztriánus Aveszta a következõ módokon hivatkozik rá:
Yaszna 1:3: "... Ezen Yasznát (imát, áldozatot) Mithráért jelentem ki és végzem, kinek széles legelõi, ezernyi füle és miriád szeme, ki a kimondott név Yazadja (istene)..."

M

ás helyen tízezer szeme van, s ezen titulusai után minden alkalommal Raman Khvasztrát, a földi élet örömének istenét említik.
Yaszna 1:11: ".. és Mithráért, ki a tartomány ura."
Yaszna 2:11 "Ezen áldozattal és baresmannal (szent vesszõköteg) vágyom ezért Yaszna Ahurát és Mithrát, a fennséges, örök és Asha (Igazság) által szentelt párt. Vágyom ezért a Csillagokat és Holdat és Napot (és) - a baresman-növények által - Mithrát, minden tartományok urát. "
Yaszna 3:13 "És megközelíteni vágyom Ahurát és Mithrát, a fennséges és elenyészhetetlen párt, a szentet-"

Mithra a Khordeh Avesztában is többször megjelenik. A szent szövegek ezen gyûjteményét a gyülekezet számára adják ki és az alapszövegek mellett kiadásonként változik, hogy miket tesznek még bele - a Yaszna, a Viszparad és a Vendidad részek általában kimaradnak.

A Hawan Gah, a hajnaltól délig mondandó ima (a Gah napszakhoz kötõdõ imát jelent) többször említi, mint "a széles tehénlegelõk Mithrája ezer füllel és tízezer szemmel, a Yazata, kit neve által idézünk meg."

A Niyayesek (könyörgések) közül a Nap litániájának 6. És 7 része Mithrához szól:

6. Áldozunk a halhatatlan, ragyogó, sebes lovú Napnak.
Áldozunk a széles tehénlegelõk Mithrájának,
Kinek szava igaz, ki a gyûlésbõl való,
Kinek ezer füle van, ki jó alakú,
Kinek tízezer szeme van, a magasztos,
Kinek tudása széles, ki segítõkész,
Ki soha nem alszik, ki örökkön éber.
7. Áldozunk Mithrának,
Minden ország urának,
Kit Ahura Mazda a legdicsõbbnek teremtett
A természetfeletti Yazadok közül.
Jöjjenek hát segedelmünkre
Mind Mithra, mind Ahura, a két magasztos.
Áldozunk a halhatatlan,
Ragyogó, sebes lovú Napnak.

A Nap litániája után Mithra litániája következik:
"0. Isten nevében. Növekedjen Ormazd, a jóindulatú Úr fennsége és dicsõsége. Lépjen elõ a széles tehénlegelõk Mithrája, az igaz bíra. Minden bûnömet ... megbánom.
1-9. Tiszteletadás néked, ó Ahura Mazda - jöjj segedelmemre, ó Mazda. Áldozunk a tiszták jó, segítõkész, szent Õrszellemeinek. Áldozunk a széles tehénlegelõk Mithrájának.
Kihirdetem az Ahuri Hit (napszaknak megfelelõ Gah neve)-ját.
10 Tiszteletadás és dicsõség a széles tehénleelõk Mithrájának, kinek ezer füle, kinek tízezer szeme, a Yazad, kit nevével idézünk meg és Raman Khvasztrának. Mert õ a választandó Úr.. ki tudja, tegyen bizonyságot róla nekem.
11. A széles tehénlegelõk Mithrájának áldozunk, kinek szava igaz... az örökkön ébernek. Mithrának áldozunk, ki az országot körülöleli. Áldozunk Mithrának, ki az országot áthatja. Áldozunk Mithrának, ki az ország fölé emelkedik. Áldozunk Mithrának, ki az ország alá bukik. Áldozunk Mithrának, az ország elõttinek. Áldozunk Mithrának, az ország mögöttinek.
12. Mithrának és Ahurának áldozunk, a fennséges, soha el nem enyészõ igazságosaknak, és a Csillagoknak, a Holdnak és a Napnak, a Barsomot adó fákkal (szó szerint "Barsomot adó fák útján áldozunk nekik"). Áldozunk Mithrának, minden ország Urának.
13. Ragyogásáért és szerencséjéért hallható imádattal áldozom neki, a széles tehénlegelõk Mithrájának étel- és italáldozattal. A széles tehénlegelõk Mithrájának áldozunk, ki örömteli otthont ad és jó otthont a nemes országoknak.
14. Jöjjön közénk, hogy segedelmünkre legyen. Jöjjön közénk, hogy kegyes legyen. Jöjjön közénk, hogy támogasson. Jöjjön közénk, hogy kegyelmet adjon. Jöjjön közénk, hogy meggyógyítson (a fertõzésekbõl). Jöjjön közénk, hogy le tudjuk gyõzni ellenségeinket. Jöjjön közénk, hogy jó életet adjon. Jöjjön közénk, hogy Igazságot adjon nekünk. Jöjjön közénk a széles tehénlegelõk erõs, rendíthetetlen, megtéveszthetetlen Mithrája az egész anyagi világ érdekében.
15. Ezen hatalmas, erõs Mithra istent dicsõítem áldozatokkal, ki legerõsebb a teremtmények világában. Tiszteletet adok neki dícsérettel és megbecsüléssel, imádom hallható imával, áldozatokkal, a széles tehénlegelõk Mithráját.
Imádatunkat mutatjuk a széles tehénlegelõk Mithrájának Haomát (enyhén hallucinogén, extázist okozó növény) tartalmazó tejjel és Baresman-vesszõkkel, a nyelvnek ügyességével és varázsszóban való jártassággal, beszéddel és cselekedettel és áldozatokkal és helyesen ejtett szavakkal.
Imádattal adózunk azon férfi és nõi létezõknek, kiknek tiszteletét Ahura Mazda a legjobbnak gondolja Asha szerint."

A Nap himnusza
"5. Áldozni fogok Mithrának, a széles legelõk urának, kinek ezer füle és tízezer szeme van.
Áldozni fogok Mithra buzogányának, mely helyesen sújt le a Daevák koponyájára. Áldozni fogok ama barátságnak, a legjobb barátságnak, mely a Hold és Nap közt áll fenn.

Tishtrija, a Szíriusz csillag Yazadjának himnusza kétszer is említi:
7. Mert Ahura Mazda segítséget adott neki, ahogy a vizek és növények is; és Mithra, a széles legelõk ura, széles utat nyitott neki.
38. Ahura Mazda segítséget adott neki, és az Amesa-Szpenták és Mithra, a széles legelõk ura mutatta neki az irányt. Himnusz az õrszellemekhez

18 - Ki életében a Fravashikat (örszellemeket) jól tartja az ország uralkodója lesz hatalommal telve, és a legerõsebb fejedelem; ahogy azon ember is, ki Mithrát jól tartja, a széles legelõk urát és Arstatot, ki a világot növeli, ki a világot többé teszi.
47. Amely oldalon elõbb imádták õket az elkötelezett szív teljes hitével, afelé fordulnak a hithûek rémítõ Fravashijai, Mithrával és Rasnuval együtt és a bölcsek rémítõ átok-gondolatai és a gyõzedelmes szél.
48. És azon nemzetek egy csapásra hullanak ötvenesével és százasával, százasával és ezresével, ezresével és tízezresével, tízezresével és miriádjaik miriádjaival, kik ellen fordulnak a hithûek rémítõ Fravashijai, Mithrával és Rasnuval együtt és a bölcsek rémítõ átok-gondolatai és a gyõzedelmes szél.
95. Ott növeli meg Mithra, a széles legelõk ura országaink kiválóságát és hárítja el nehézségeiket.

Mithra segítõje, Verethragna a Warharan Yasdban jelenik meg elõször, késõbb bõvebben is hallunk róla:
47. Verethragnának áldozunk, kit Ahura készített: kik a felsorakozott hadseregek közt jár és Mithrával és Rashnuval együtt azt kérdezi: "Ki hazudik Mithrának? Ki hajítja esküjét Rashnu arcába? Kinek adjak hatalmamban betegséget és halált?"

Van egy Mithra-himnusz is, amelynek lefordítása meghaladja egy cikk kereteit, de innen hallunk róla a legtöbbet. A 144 bekezdésbõl álló szöveh Mithrát, mint a szerzõdések, ígéretek urát írja le, ki igazságos. Aki megszegi ígéretét, Mithrát dühíti fel - külön ki van emelve a szövegben, hogy akkor is, ha nem Ahura-hitûnek tett az Ahura-hitû ígéretet. Akit Mithra kedvel, az részesül ajándékaiból, melyek meg is vannak nevezve: gazdagság, erõ és gyõzelem, jó lelkiismeret és lelki béke, jó hírnév és jó lélek, bölcsesség és a boldogságot adó tudás, a Helyes Tettek / Igazság összeroppantó csúcspontjának elérése és Isten Szavával való kommunikáció. Mithra házat épít neki, ahogy azok házát elpusztítja, kik haragra gerjesztik, s a szívének kedvesek lovai mindennél gyorsabbak lesznek. Ehhez csak igazat kell minden esetben mondani és helyesen áldozni neki. A helyes áldozat a szöveg szerint az, ha megfelelõ módon iszik az ember az áldozati ajándékból. A megfelelõ mód: három nap és éjszaka fürdés, áldozatnak harminc botütés és imák Mithrához, majd két nap és két éjjel fürdés, húsz botütés, imák Mithrához. Kötelezõ tudni a Staota Yesnyát - ez az Aveszta Yaszna részébõl a Gathák és a Haptanghaiti rész -, és ami visszatérõ dolog: Mithrát nevén kell szólítani a megfelelõ imákkal. Aki megsérti Mithrát, azt Mithra elpusztítja - a szövekg elég érzékletesen és fõleg hosszasan ecseteli, mennyire sikertelen lesz az ilyen ember. Mithra mindig annak oldalára áll, aki elõször áldozott neki, de csak ha az nem hazudott. Mithra segít a szegényeken, gyermekáldást hoz, segít a helyes döntéekben, sõt bika alakban hazairányítja az eltévedt teheneket is.

Érdekes felsorolást találunk a szövegben: Mithra két barát vagy családtag közt hússzorosan, két ugyanabba a csoportba tartozó férfi közt harmincszorosan, partnerek közt negyvenszeresen, férj és feleség közt ötvenszeresen, ugyanazon mester két tanítványa közt hatvanszorosan, a mester és tanítvány közt hetvenszeresen, Após és veje közt nyolcvanszorosan, két fivér közt kilencvenszeresen, apa és fia közt százszorosan, két nép közt ezerszeresen, Ahora törvényéhez kapcsolódóan pedig tízezerszeresen van jelen.

Mithrát a himnusz harci kocsiban ábrázolja, kezében sárga- és vörösréz buzogány, melynek száz tüskéje és száz éle van, kocsiján hosszú, éles lándzsája és keselyûtollas nyilai íjához. Egy, arany keréken gördülõ harci szekerét hét fehér ló húzza a szélnél sebesebben. Mithra tévedhetetlen, nem lehet neki hazudni, a nyolc égtáj is neki kémkedik. Tudása és ereje végtelen, õt bízta meg Ahura Mazda, hogy uralkodjun és õrködjön ezen világ felett. Elõtte vágtat Verethragna, kit Ahura Mazda készített, hatalmas vaddisznó alakjában vaslábon, vaskezekkel, vasfegyverekkel és vasfarokkal. Megtámadja azokat, kik hazudtak Mithrának, eltöri gerincüket, feldarabolja õket, majd elkeveri maradványaikat a földdel - egyszóval megnehezíti az életüket.

Külön nyalánkság, hogy a zoroasztrianizmusban a dévák a gonosz megtestesítõi, akik minden pusztulását akarják, technikailag a keresztény ördögöknek megfeleltethetõk - Mithra azonban itt is az igazság õrzõje, a világ táplálója, a tudás és erõ leghatalmasabb birtokosa, Ahora legjobb barátja, s a legjobb barátságban is ott van, mely a Nap és a Hold közt áll fenn.

III. rész - Mithrasz misztériumai

Bár Mithras kultuszát Rómában perzsa misztériumoknak hívták, valójában nem sok köze volt sem a hitvilágnak, sem a misztériumoknak az eredeti Zoroasztriánus valláshoz. Nagyjából az elsõ század végén, második század elején kezdett el teret hódítani a kultusz.

Sokan gondolják a Mithrasz-kultuszt a kereszténység elõfutárjának, illetve annak komoly riválisának, ezt azonban a bizonyítékok cáfolják. Elõször is a kultusz szigorú avatási titkokra épült, így kívülállók nem tudhattak róla semmit; másodszor is, bár a birodalom szinte teljes területén találtak Mithraeumokat, ezek mind kis létszámú avatottat tudtak csak befogadni, a legnagyobbak sem voltak 40-50 fõnél többre méretezve. Ha az összes Mithraeum egyszerre üzemelt volna, akkor sem tudta volna ellátni a népesség több, mint 1%-át.

A keresztények katakombákban rejtõzve tartották miséiket, míg üldözték õket; mikor sikerült a császárhoz bejutniuk, kapóra jött nekik egy olyan vallás, amelyrõl senki nem tudott semmit, s ami tudható volt, az véletlen hasonlított - a katakombákban való istentisztelet, egymás testvérnek szólítása, és a többi. A keresztények ráfogták Jézusra, hogy csak Mithrasz egy másik megjelenési formája. A kultusz követõi nem mondhattak semmit, hiszen eskü kötötte õket, így a keresztények legitimálhatták magukat.

Népszerûségének két fõ indoka volt. Elõször is ezen korban a különbözõ mesterek klubokba, ú.n. Kollégiumokba (co-lege - együtt dolgozni, lat.) tömörültek, s a Mithraeumok hasonló funkciót láttak el a kollégiumtalanok számára. Másodszor pedig Mithrasz kultusza zárt, titkos közösség volt, melynek bármely férfi tagja lehetett, s a közösség tagjai közé tartoztak sokan az elitbõl is. Ebbõl a szempontból tekinthetjük a Szabadkõmûvesség elõfutárjának is.

Mithrasz tisztelete föld alatti barlangokban történt, a mennyezetbe pedig lyukakat fúrtak. Ezeket eredetileg speleumnak vagy antrumnak (barlang), katakombának (föld alatti folyosó), vagy fanumnak (szent hely) hívták, a mostanában használt Mithraeum viszonylag újkeletû szó

A kultusz szigorú avatási titkokon alapuló misztériumvallás volt, melynek szimbológiája Mithrasz élete és cselekedetei köré épült. Az avatásnak hét fokozata volt, ezek a bolygókhoz kapcsolódtak: Corax (holló): Merkúr; Nymphus (férfi nimfa / férfi menyasszony) - Vénusz; Miles (katona) - Mars; Leo (oroszlán) - Jupiter; Perses (perzsa) - Vénusz; Heliodromus (napfutár) - Nap; Pater (atya) - Szaturnusz. Az egyes avatásokkor az avatandó Mithrasz misztériumainak újabb és újabb szintjeit ismerte meg.

Lássuk hát, ki is ez a Mithrasz? Nevét a kultusz lefordíthatatlan idegen szóként kezelte - ma már tudjuk,ahogy azt a cikksorozat elõzõ részeiben már említettük, az indo-iráni "mithra", szerzõdés, eskü szóból származik. Mithrasz "a fény a Nap elõtt"; a rejtett, titkos nap - a Nap hatalma. Nem az égitest, annak az istene Sol. Ezen misztériumvallás azon felfedezésen alapszik, hogy a Nap melege, fénye akkor is érezhetõ, amikor a Nap maga nem látszik, s ezért a Nap Elõtti Fény hatalmasabb, mint maga a Nap.

Mithrasz életébõl csak jeleneteket ismerünk, ezeket is általában képi ábrázolásokból, misztériumvallásokban jártas avatottak számára azonban könnyen érthetõek a szimbólumok.

A legenda szerint lángok közepette egy kõbõl született, fején Phryg (ejtsd: frûg) sapka, egyik kezében fáklya, másikban tõr. Phrygia mind a görögök, mind a rómaiak számára a szabadság földje; a sapka a szabadság jelképe. Ezért jött újra divatba a francia forradalom idején, s ezért látjuk ezen fejfedõt Peyo rajzfigurái, a Hupikék Törpikék fején is (nem tréfálok).

Nevelõatyja Szaturnusz, a titkok, az avatás, a Föld mélyének istene. Ha ezt összevetjük azzal, hogy Mithrasz a téli napfordulókor születik, világossá válik: a kõ a tél hidege, a lángok a fény és a meleg visszatérte. A fáklya világosságot hoz, a tõr a jég megtörésére szolgál.

Mithrasz életének elsõ ismert jelenete a Víz-csoda. Mithrasz nyilát a sziklába lövi, s abból víz fakad. Bibliában járatos olvasóink rögtön asszociálni fognak, hogy Mózesrõl hasonló történet maradt fenn - õ a sivatagban csapott a köre botjával, így fakasztva vizet. Azonban míg egy, a judeokeresztény gondolatkörbõl kiinduló személy számára ez utóbbira pusztán annyi bizonyíték van, hogy leírták, Mithrasz csodáját minden évben saját szemünkkel láthatjuk - a kõkemény jégbõl Mithrasz fénysugár-nyilai vizet fakasztanak.

Mithrasz életének leggyakrabban ábrázolt jelenete az ú.n. Tauroktónia (taurus: bika; ktonosz : mélység) és az azt követõ lakoma. A képek tanulsága szerint Mithrasz egy fehér bikát üldözött, meglovagolta, majd vállán vitte a barlangba, ahol leölte. Mithras itt anatóliai öltözéket és Phryg sapkát visel, baljával a bika fejét annak orrlyukainál fogvas feszíti fel, jobbjával pedig szíven szúrja. A bika heréit gyakra egy skorpió marja, a képen kígyó, és kutya is megjelenik. Tegyünk egy kis kitérõt. Mithrasz perzsa legendájában nem említenek bikát; azonban itt feltételezhetõen mégis egy zoroasztriánus gondolat egyedi értelmezésérõl volt szó. Az Avestában (zoroasztriánus szent iratok) megjelenik a Gavaevodata (gava: elsõ; evodata: tehén). Ahura Mazdah teremti az elsõ élõlények közt, s Ahriman, a fõgonosz elpusztítja; ennek azonban csodálatos eredménye van, a Gavaevodata testébõl lesz minden, ami ehetõ (vérébõl a gyümölcsök, gerincvelõjébõl a gabona, stb.). Vessük össze ezt azzal, hogy a Mithrasz-kultusznak jelentõs asztrológiai alapjai vannak. A Nap a Bika csillagjegyen április 21-tõl május 20-ig halad át. Mithras leöli a Bikát és megkezdõdik a bõség idõszaka. Mithrasz így menti meg a világot az éhségtõl.

Következõ pontunk Mithrasz Solhoz fûzõdõ kapcsolata. A képeken elõször Sol térdel Mithrasz elõtt - lenyûgözte a bika leölése, A Látható Nap elismeri a Rejtett Nap felsõbbrendûségét; a következõ képen Mithrasz kezet fog Sollal. A jobb kezes kézfogás, melyet a mai napig használunk, már a babilóniaiaknál is létezett, a szövetség, megegyezés, szerzõdés megpecsételéseként használták. A képeken Mithrasz jobb keze Sol jobbját szorítja, baja pedig Sol jobb vállán. A tökéletes bizalom kifejezése - mindkét kéz foglalt, a test kiszolgáltatott. Ez a mély barátság, a testvériség jelképe. A Tauroktónia után leggyakrabban és legprominensebben megjelenõ kép Mithrasz és Sol ahogy a bikából lakomáznak. Gyakorta megjelenik a kép egy elkerített sarkában Luna, a Holdistennõ, Sol felesége, aki jól láthatóan másfelé néz. A Mithrasz-narratívum végsõ pontja, mikor Sol szekerén magával viszi Mithraszt - ilyenkor eltûnnek, alászállnak az alvilágba. Mithrasz kõbe fagy, hogy a következõ évben, a téli napfordulókor újjászülethessen.

Ez hát Mithrasz legendája. Lássuk, hogyan alakult az avatási rendszer ennek fényében! Minden avatás elõtt az avatandónak bizonyítani kellett elszántságát, bátorságát, minden avatás elõtt más és más próba elé állították a jelöltet. Félelmet, hideget, hõséget, különbözõ fájdalmakat kellett kiállnia. Az tudható, hogy a kegyetlen Commodusz császár a Mithraikus próbák gyilkos formájával szórakoztatta magát. A próbák az ú.n. próbáztatógödörben zajlottak, ez a szokás azonban a 3. század végére megszünt, s a gödröket betemették.

Az elsõ próba során az avatandót a gödörbe engedték, majd a gödröt bedeszkázták és feláldoztak egy bikát a deszkákon - legalább is ez látszik egyes korabeli, az avatást ábrázoló képeken, ugyanakkor nem találtak bizonyítékot a konkrét áldozatra, s a helységek mérete nem igazán enged ilyesmit. Hogy mi történhetett, csak az avatottak tudhatják. Tudunk még arról is, hogy a Katona fokozatnál kardheggyel koronát ajánlanak fel az avatandónak, aki elutasította azt, mondván "Mithrasz az egyetlen koronám". Az ezen szinthez tartozó próba az volt, hogy az avatandó homlokába a zodiákus jelét égették.

A Mithraikus avatottak rengeteg megszorítást vállaltak. Tilos volt hazudniuk, a Katona fokozat felett nem viselhettek semmilyen koronát, erkölcsösnek és bátornak kellett lenniük, nem eshettek végletekbe. Az alkoholfogyasztás csak nagyon korlátozott mértékben volt engedélyezett, akkor is csak rituális célokból.

Mithrasz kultuszát a kereszténység nagyjából a 4. században irtotta ki végleg, ezzel hálálva meg a Legyõzhetetlen Nap követõinek, hogy vallásuk helyet kaphatott a Római Birodalomban.