Caballus: A Modern Wicca eredete I. rész - Kutatás Old Dorothy után

A cikkek felhasználása bármilyen formában csak a szerzõ és a Berkano honlap, mint forrás megjelölésével lehetséges!

Mind a mai napig vitatott, történészek és okkultisták között egyaránt, hogy mennyire van közvetlen kapcsolat a Wicca gyökerei, és jelenlegi modern formája között. Valóban tovább élt-e a pogány Európa vallása és mágiája a középkorban, létezett-e titkos földalatti mozgalomként a wicca a boszorkányüldözések ideje alatt, és ha igen, képes volt-e túlélni az irtó hadjáratot, hogy bármit is átörökíthessen a modern kor emberei számára? Gerald Gardner 1954-ben jelentette meg Witchcraft Today (Boszorkányság napjainkban) címû könyvét, mely a modern Wicca mozgalom elindítója lett. De vajon Gardner valóban egy õsi kultusz továbbélõ hagyományairól számolt be írásaiban, vagy az egész csupán az õ agyszüleménye?

Saját bevallása szerint Gardner a harmincas évek végén ismerkedett meg egy Dorothy Clutterbuck nevû idõs hölggyel, aki egy New Forest közelében mûködõ boszorkánytársaság, azaz coven vezetõje volt. Gardner 1939-ben nyert beavatást a New Forest-i covenbe, ahol megismerkedett a Wicca tanításaival. Késõbb, Dorothy Clutterbuck, vagy ahogy Gardner hívta, Old Dorothy halála után saját coveneket alapított, és a Wicca modern kori története ettõl a ponttól kezdve már viszonylag jól dokumentálható.

De vajon valóban létezett-e Old Dorothy, avagy õ sem valóságosabb, mint azok a "mitikus" boszorkány nagymamák és keresztanyák, akiktõl oly elõszeretettel származtatják tudásukat az okkult sóbiznisz jeles szereplõi? Old Dorothyt Gardner tanítványai már csak elbeszélés alapján ismerhették, a Gardner elõtti covenekrõl, vagy a New Forest-i covenrõl pedig néhány legendán kívül semmi biztosat nem tudunk. Semmilyen bizonyító erejû dokumentum nem maradt fenn róluk. Gardner halála után úgy tûnik, örök rejtély marad a modern Wicca valódi eredete.

Az egyetlen közvetlen kapocs a feltételezett õsi Wicca tanok és Gardner között Old Dorothy személye. Gardner egyik tanítványa és késõbbi fõpapnõje, Doreen Valiente, felvállalta a feladatot, hogy bizonyítékokat találjon Dorothy Clutterbuck létezésére. Doreen Valientenek Gardner gyakran mesélt Old Dorothyról, de személyesen nem ismerte õt, mint ahogy Gardner egyik tanítványa sem, hiszen halott volt már akkor, amikor Gardner nyilvánosságra hozta a Wicca létét, és megszervezte elsõ covenjeit. Ennek ellenére Doreennek, Gardner elbeszélései alapján, határozottan az volt az érzése, hogy egy valódi személyrõl van szó. Ezért aztán, amikor azzal szembesült, hogy az okkultizmus történetének elismert kutatói is kétségbe vonják Old Dorothy létezését, elhatározta, utána jár, van-e bármilyen bizonyítéka annak, hogy Dorothy Clutterbuck valóban létezett. (Kutatásainak eredményét egy esszében írta meg részletesen, mely megtalálható Janet és Stewart Farrar A Witches' Bible címû könyvének függelékében.) Mivel még napjainkban is szívesen kérdõjelezik meg a Wicca hitelességét, ezért részletesebben közlöm nyomozását, és az általa feltárt adatokat. Döntse el mindenki maga, bizonyít-e ez bármit is.

Doreen Valiente 1980 Samhain elõtt kezdte meg kutatásait. Abból indult ki, hogy ha Old Dorothy valóban létezett, akkor rendelkeznie kellett legalább két olyan dokumentummal, ami felkutatható, egy születési és egy halotti anyakönyvi kivonattal. Doreen kiderítette, hogy a New Forest régió anyakönyvvezetõje Lymingtonban van, ezért írt neki egy levelet, melyben megkérte, nézzen utána Dorothy Clutterbuck halotti anyakönyvi kivonatának. Gardner sosem mondta, Old Dorothy pontosan hol lakott, és mikor halt meg. De mivel életrajzában Gardner azt állította, hogy nem engedték meg neki, hogy bármit is publikáljon a boszorkány kultusz létezésérõl egészen Dorothy haláláig, ezért Doreen úgy gondolta, hogy Gardner okkult regényének, a High Magic's Aid-nek (A magasrendû mágia segítsége) megjelenésekor, 1949-ben, Dorothy már halott volt, így a halotti anyakönyvi kivonatot az ezt megelõzõ idõszakban kerestette. Ezenkívül a címjegyzék (Kelly's Directory) kiadójának is írt, kérve, hogy nézzenek utána a New Forest területen élt-e Dorothy Clutterbuck abban az idõben.

Ezután Samhain éjszakáján két társával, Fionával és Dusióval találkozott egy dél-angliai erdõben, ahol rituálét mutattak be, mely során Doreen megidézte Old Dorothy szellemét, és kérte, adjon jelet, ha azt akarja, hogy sikerrel járjon kutatásában. Ekkor a varázskör déli negyedében álló lámpa hirtelen felborult és darabokra tört, Doreen pedig a körön kívülrõl, szintén déli irányból, egy hangot hallott, mely a nevén szólította. A hang Gerald Gardner hangjára hasonlított. Ezt Doreen Valiente bátorító jelnek értelmezte.

Hamarosan válasz érkezett leveleire. A lymingtoni anyakönyvvezetõ nem talált halotti anyakönyvi kivonatot, és azt tanácsolta, próbálja meg a londoni Központi Anyakönyvi Hivatalt. A Kelly's Directory kiadója pedig épp költöztette az arhívumát, így pillanatnyilag nem volt hozzáférhetõ. Doreen ezért arra gondolt, hogy a terület valamelyik nagyobb könyvtárában lehetnek a címjegyzéknek korabeli példányai. De nem tudta pontosan, hol is élt Old Dorothy, a New Forest régióban pedig nincs nagyobb könyvtár. Az egyetlen segítõ információ Gardner életrajzában (Jack Bracelin - Gerald Gardner: Witch) olvasható, mely szerint Gardner a hampshirei Christchurch közelében élt, amikor egy biciklitúra alkalmával megismerkedett a Rózsakeresztes Színházat (Rosicrucian Theatre) fenntartó csoporttal, melyen keresztül végül megismerte Old Dorothyt. Christchurch-höz a legközelebbi nagy könyvtár Burnemouthban van, ott talán megtalálható egy korabeli címjegyzék, melyen szerepel Dorothy Clutterbuck neve. A könyvtár készségesen segített, és levélben tájékoztatta Doreent, hogy a helyi címjegyzékben szerepel egy Dorothy Clutterbuck, aki a Christchurch közelében lévõ Highcliffeben élt, a Mill Houseban, a Lymington Roadon. Ugyanezen a címen egy Rupert Fordham is élt 1933-ban. A Kelly's Directory szerint pedig 1936 ban Rupert Fordham lakott a Mill House-ban, 1940-ben viszont már Mrs Fordham. A választói névjegyzéket végigtanulmányozva pedig kiderült, hogy Miss Clutterbuck az 1937/38-as listán vált Mrs Fordhammá. Szerencsére a Clutterbuck név ritka, ezért valószínûleg Old Dorothy nyomára bukkant, mivel a hely és az idõpont is beleillett a képbe, de Doreen Valiente szeretett volna többet is megtudni.

Doreen ezután, mivel nagyjából tudta Old Dorothy házasságkötésének idõpontját, megpróbálta megkeresni a házassági anyakönyvi kivonatot, mert abból meg lehetne tudni, mikor született, és ez alapján meg lehetne találni a születési anyakönyvi kivonatot is. A burnemouthi Anyakönyvi Hivatal azonban nem talált házassági bejegyzést 1936 és 1940 között, és halotti anyakönyvi kivonat sem létezett Miss Clutterbuck vagy Mrs Fordham néven. Talán máshol házasodott meg, vagy nem is volt hivatalos esküvõ, csak egy wicca kézfogó. És az is lehet, hogy Old Dorothy máshol halt meg.

Nem maradt más lehetõség a továbblépésre, ezért Doreen Valiente 1981 Beltane estéjén felutazott Londonba, hogy a központi anyakönyvi hivatal arhívumában kutasson tovább. A házasság lehetséges idõpontjáról volt a legpontosabb adata, ezért ezzel kezdte, de nem talált semmilyen bejegyzést. Ezután a halotti anyakönyvi kivonatot kereste az 1941 és 48 közötti idõszakban, mivel tudta, hogy a Hitler elleni New Forest-i rituálét még Old Dorothy vezette 1940 Lammas éjszakáján, a High Magic's Aid pedig, mint említettük, 1949-ben jelent meg. De nem járt sikerrel, az egyetlen Dorothy Clutterbuck, aki ebben az idõben halt meg, egy 14 éves kislány volt. Fordham néven sem talált semmilyen használható adatot. A kutatás holtpontra jutott, nem volt újabb nyom, amin tovább lehetett volna indulni, annak ellenére sem, hogy a Burnemouth-i Megyei Könyvtár további adatokkal erõsítette meg az eddig kiderítetteket. Az általuk küldött dokumentummásolatok azt bizonyították, hogy Gardner és felesége Donna Highcliffeben élt abban az idõben, amikor életrajza szerint Gardner elnyerte a beavatást Old Dorothytól, 1939 szeptemberében, egy pár nappal a háború kitörése után. A rituáléra Old Dorothy házában került sor.

A következõ kulcsfontosságú információ csak 1982. március 1-jén került elõ, a véletlennek köszönhetõen. Doreen Valiente egy könyvespolcot porolt le éppen, amikor a könyvek mögött egy régi brosúrát talált, The Museum of Magic and Witchcraft: the Story of the Famous Witches' Mill at Castletown, Isle of Man (A mágia és boszorkányság múzeuma: a Man szigeti Castletown melletti híres Boszorkánymalom története) címmel. Gardner írta, a saját boszorkánymúzeuma számára. Átlapozás közben a következõt találta. "1. tárló. Nagy számú tárgy, melyek egy 1951-ben elhunyt boszorkány tulajdonában voltak. Rokonai adományozták, akik névtelenek óhajtanak maradni." Lehet, hogy Dorothyról van szó, aki csak 51-ben halt meg? Doreen ismét Londonba utazott, és ezúttal meg is találta, amit keresett. Egy Dorothy St Quintin Fordham 1951. január 12-én halt meg Highcliffe-ben, 70 éves korában. Apja Thomas St Quintin Clutterbuck, az Indiai Hadsereg alezredese volt. A halál oka agyvérzés. A születési anyakönyvi kivonatot viszont nem találta meg. Ezért utánanézett, hogy a feltételezhetõ születési idõpontban, 1880-81 körül van-e adat Dorothy apjáról a hadsereg nyilvántartásában. Thomas St Quintin Clutterbuck õrnagyként szolgált Bengálban, az Indiai Helyi Erõknél 1980-ban.

Doreen hosszas keresés után, végül az indiai nagykövetség segítségével, az Indiai Hivatali Könyvtárban találta meg az utolsó adatokat. Tájékoztatták, hogy abban az idõben a szülõk saját felelõssége volt bejelenteni a gyerekek születését, és nem volt születési anyakönyvi kivonat. Vannak azonban egyházi feljegyzések a keresztény papok által Indiában végzett keresztelésekrõl és házasságokról. A keresztlevél általában tartalmazza a születés dátumát is. Így is volt. A keresztlevél tanúsága szerint Dorothy Clutterbuck 1880. január 19-én született, és az umbalai Szent Pál templomban keresztelték meg február 21-én. Szülei Thomas St Q. Clutterbuck százados és Ellen Anne Clutterbuck voltak. Anyja leánykori nevének kiderítéséhez a házasságlevélre lett volna még szükség, de megfelelõ adatok hiányában ezt szinte lehetetlen lett volna megtalálni. Hacsak nem szól közbe ismét a véletlen.

Doreen az ügyintézés szünetében a könyvtárban sétált, ülõhelyet keresve magának. Egyszercsak egy könyvespolc elõtt találta magát, melyen a következõ felirat volt olvasható: "Házasságok, Bengál". Találomra levett egy könyvet a polcról, és kinyitotta. Az elsõ név, amit megpillantott, "Clutterbuck, Thomas St Q." volt. A bejegyzésbõl kiderült, hogy Thomas Clutterbuck 1877-ben, Lahoreban feleségül vette Ellen Anne Morgant. 38 éves volt ekkor, menyasszonya pedig 20. Tehát az adatok és dokumentumok bizonysága szerint valóban élt egy Dorothy Clutterbuck nevû hölgy, akivel kapcsolatban a fellelhetõ egyéb információk is összevágnak mindazzal, amit róla Gardner a tanítványainak és életrajzírójának mondott. Elõkerült például végrendelete, amely igen tekintélyes vagyonról ad bizonyságot (több mint 60 000 font, ami rengeteg pénz volt 1951-ben), amely egybevág a Gardner által róla festett képpel, és külön kiemel egy igen értékes gyöngysort, melyet Gardner is említ visszaemlékezésében. Mindez persze nem bizonyítja minden kétséget kizáróan azt, hogy Dorothy valóban Wicca papnõ volt. De mit is várhatnánk egy titkos kultusz titkos fõpapnõjével kapcsolatban...

Old Dorothy halotti bizonyíványának másolata:

Old Dorothy végakaratának másolata: